Konkurs „Kobiety w obiektywie” – Wielopokoleniowe zdjęcia kobiet – Dzień Kobiet 2018

rakshabandhansale (2) Z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy konkurs!

Może masz w szufladzie zdjęcia, na którym znajduje się kilka pokoleń kobiet Twojej rodziny? Na przykład Babcia, Mama, Ty? Nie masz, zrób!

Wyślij je nam na adres:biuro@familoki.com.pl  Pamiętajcie! Im więcej pokoleń znajdzie się na zdjęciu, tym większa szansa na wygraną!

Regulamin zgaduje się poniżej.

 

 

 

Regulamin konkursu „Kobiety w Obiektywie”
Wielopokoleniowe zdjęcia kobiet – Dzień Kobiet 2018”1.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu odbywającego się z okazji Dnia Kobiet
  w 2018 roku, w dniu 8 marca 2018.
 2. Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach
  z siedzibą przy ulicy Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny oraz Urząd Gminy
  i Miasta Czerwionka-Leszczyny z siedzibą przy ulicy Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-
  Leszczyny, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. Uczestnik konkursu podpisując regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek) do celów udziału w konkursie na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
 6. Udział w Konkursie oraz przekazanie danych osobowych przez Uczestnika są dobrowolne. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 7. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
 8. Przedmiotem konkursu jest przesłanie na adres: biuro@familoki.com.pl lub w komentarzu, lub wiadomości prywatnej na profilu w portalu Facebook. https://www.facebook.com/.ZabytkoweOsiedlePatronackie zdjęcia przedstawiającego min. dwa pokolenia kobiet oraz (nieobowiązkowo) informację dotyczącą osób znajdujących się na zdjęciu, określającą ich wzajemne relacje.
 9. Nagrodzone zostanie pięć najlepszych nadesłanych zdjęć.
 10. Nagrody należy odebrać w Centrum Informacji Turystycznej w Czerwionce-Leszczynach, ul. Mickiewicza 10 w godzinach otwarcia, do 7 dni od opublikowania informacji na stronach oraz mediach społecznościowych.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru zwycięzców.
 12. Uczestnik konkursu może przesłać więcej niż jedno zdjęcie, spełniające wymogi określone w regulaminie.
 13. Zdjęcie konkursowe może przesłać każda osoba pełnoletnia, bez względu na adres zameldowania.
 14. Zdjęcie nadesłane na konkurs musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste do zgłoszonej pracy.
 15. Uczestnicy zobowiązani są do podania swoich danych osobowych przy zgłaszaniu się do konkursu.
 16. Przy odbieraniu nagrody uczestnik konkursu zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz potwierdzić je czytelnym podpisem.
 17. Podanie swoich danych osobowych oraz potwierdzenia ich podpisem podczas odbioru nagrody jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
 18. Organizator nie przewiduje dodatkowej puli nagród.
 19. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub inną nagrodę rzeczową.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac/projektów odbiegających od tematu konkursu.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 22. Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz niewyłaniania zwycięzcy.
 23. Prace konkursowe mogą być prezentowane i wykorzystane w celu ich dalszej promocji.
 24. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.familoki.com.pl, www.czerwionka-leszczyny.com.pl oraz na profilach facebook’owych Familoków oraz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 25. Zgłoszone zdjęcie do udziału w Konkursie nie może naruszać przepisów prawa, praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów, zawierać treści uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, rasistowskie lub nawołujących do nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub z powodu innej cechy, orientacji lub wyznania.
 26. Przesłanie pracy traktowane jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2016 poz. 922 z późn. zm.).
 27. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu, a także nadesłanych zdjęć oraz umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych, mediach i internecie.
 28. Administratorem podanych danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu będzie Organizator.
 29. We wszystkich spornych kwestiach stroną decydująca jest Organizator konkursu.
 30. Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator.