konkurs na ozdobę bożonarodzeniową

Zapraszamy do udziału w konkursie bożonarodzeniowym 🎁🎄
Szczegóły na plakacie 👇

Regulamin konkursu na „Ozdobę świąteczną z Familoków”

1. Organizator

Organizatorem konkursu są Centrum Informacji Turystycznej w Czerwionce-Leszczynach oraz Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

2. Temat konkursu

Tematem konkursu jest wykonanie ozdoby świątecznej. Praca powinna zawierać elementy charakterystyczne dla świąt.

3. Cele konkursu

Cel konkursu to propagowanie tradycji obdarowywania się prezentami świątecznymi, rozwijanie kreatywności i zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży oraz przedstawienie atmosfery Świąt Bożego Narodzenia.

4. Warunki uczestnictwa

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Dozwolone techniki plastyczne – wszystkie dowolne. Również prace przestrzenne. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Praca złożona na konkurs musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział
w konkursie. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste do zgłoszonej pracy.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do podania swoich danych osobowych poprzez wypełnienie karty zgłoszenia do konkursu. Ponadto osoby niepełnoletnie zobowiązane są
do dołączenia zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie.

Kartę zgłoszenia oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego należy złożyć razem z pracą.

Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

Prace złożone na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane.

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz niewyłaniania zwycięzcy.

W celu wyłonienia zwycięzcy zostanie powołane jury. Prace będą oceniane ze względu na:

–        zgodność z regulaminem;

–        pomysłowość;

–        estetykę wykonania.

Konkurs trwa od dnia jego ogłoszenia do 14 grudnia 2022 roku. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek) do celów udziału w konkursie zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Udział w konkursie oraz przekazanie danych osobowych przez Uczestnika są dobrowolne.

Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

Przy odbieraniu nagrody rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu zobowiązany jest potwierdzić odbiór nagrody czytelnym podpisem. Wręczenie nagród odbędzie się 17 grudnia 2022 roku, podczas Święta Makówek na osiedlu Familoki w Czerwionce-Leszczynach, ul. Mickiewicza 10.

W przypadku nieodebrania nagrody podczas Święta Makówek 17 grudnia 2022, laureat konkursu jest zobowiązany odebrać nagrodę w konkursie w terminie do końca 2022 roku, w Centrum Informacji Turystycznej, ul. Mickiewicza 10, w godzinach pracy CIT.

Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę lub inną nagrodę rzeczową.

Zgłoszenie pracy do konkursu traktowane jest jako równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem podanych danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu będzie Organizator.

We wszystkich spornych kwestiach stroną decydującą jest Organizator konkursu.

Prace należy składać w Centrum Informacji Turystycznej, ul. Mickiewicza 10, w godzinach pracy CIT.

5. Postanowienia końcowe

W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

Szczegółowych informacji udzielają: Małgorzata Sarapkiewicz, Katarzyna Buchcik, tel. 570 100 979 lub mail biuro@familoki.com.pl, malgosia3@gazeta.pl.