Termomodernizacja Familoków

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny pozyskała kolejną dużą dotację. Blisko 14 mln zł to środki na termomodernizację 32 zabytkowych budynków na osiedlu Familoków. Wsparcie unijne wynosi blisko 11 mln zł. Dziś na terenie osiedla odbyła się konferencja prasowa dotycząca planowanych działań inwestycyjnych. W wydarzeniu uczestniczył Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża.

Familoki to obszar strategiczny dla rozwoju, promocji i poszanowania dziedzictwa przemysłowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Osiedle powstało w latach 1898-1916 dla pracowników pobliskiej kopalni “Dębieńsko”.

„Miejsce dzisiejszego spotkania nie jest przypadkowe. Wiąże się z kolejną dotacją, która będzie przeznaczona dla naszego urokliwego osiedla. Aplikujemy o środki zewnętrzne, żeby zadbać o historię tej miejscowości, ale także o komfort życia naszych mieszkańców” – podkreślił Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

Burmistrz przypomniał historię osiedla, jego koleje losu, nawiązał także do roku 2012, kiedy to Gmina pozyskała pierwszą dotację na rewitalizację miejsca.

Ówczesny projekt obejmował poprawę warunków zagospodarowania terenu i utworzenie przestrzeni publicznej w formie placu rekreacyjnego. Utworzono też Centrum Informacji Turystycznej oraz Centrum Organizacji Pozarządowych. Całkowita wartość tego zadania wyniosła ok. 12 mln zł. Od tego czasu ten obszar miasta podlega zmianom, również wizerunkowym. Kolejnym projektem był proces rewitalizacji społecznej, który wspierał aktywność mieszkańców, ich inicjatywy oddolne, pozwolił budować poczucie odpowiedzialności za swoje miejsce zamieszkania, stanowiące zarazem wartość ponadregionalną. W 2017 roku Familoki zostały wpisane na listę Szlaku Zabytków Techniki, który skupia najbardziej wartościowe obiekty postindustrialne w woj. śląskim.

Burmistrz złożył również podziękowania na ręce Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Gminy i Miasta, którzy aplikują o środki, a także władz województwa.

„Wybraliśmy do dofinansowania projekty w naborze z poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – wyjaśnił Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża. – W sumie w konkursie złożono ponad 130 wniosków na łączną sumę ok. 305 mln zł. Walka z niską emisją jest procesem wieloletnim, ale staramy się wpierać samorządy, bo obserwujemy dużą aktywność w tym obszarze. Po dokonaniu oceny formalnej i strategicznej wyłoniliśmy beneficjentów konkursu, wśród których znajduje się Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Łącznie do dofinansowania zostały wybrane 23 projekty na kwotę ponad 69 mln zł. Gratuluję i bardzo się cieszę, że to piękne zabytkowe osiedle zostanie poddane termomodernizacji i po raz kolejny nabierze blasku”.

„To nie jest łatwa inwestycja – zaznaczył Grzegorz Wolnik, Pełnomocnik ds. planowania, rozwoju i gospodarki w UGiM Czerwionka-Leszczyny. – Pracujemy na terenie budynków zabytkowych, tutaj elewacja z czerwonej cegły jest ogromną wartością i nikt nie będzie jej zakrywał styropianem. Familoki zostaną ocieplone od piwnic i od stropów, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, oczywiście na drewnianą. Wszystkie mieszkania będą wyposażone w ciepło systemowe, znikną piece kaflowe i uciążliwości związane z wnoszeniem węgla do mieszkań. Łącznie bezpośrednimi beneficjentami zadania zostanie aż 205 rodzin. Jest to więc projekt dla mieszkańców, dla poprawy ich komfortu życia, ale także dla otoczenia, bo walczymy w ten sposób z niską emisją. Tym zadaniem znacznie redukujemy emisję CO2 oraz PM10. To pierwszy etap termomodernizacji osiedla, jesteśmy przekonani, że wspólnie z władzami wojewódzkimi znajdziemy metodę, by pozyskać kolejne środki i przeprowadzić prace także na pozostałym terenie osiedla” – dodał G. Wolnik.

W dzisiejszej konferencji uczestniczył także Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, Wiceprzewodniczący Józef Szczekała, radni Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach – Adam Karaszewski i Henryk Fuchs, a także zarządca osiedla, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Marian Uherek.

Wartość projektu: 14 377 364,51 zł

Wartość dofinansowania: 10 956 996,85 zł

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest podłączenie 32 zabytkowych budynków do sieci ciepłowniczej (wykonanie instalacji c.o. wraz węzłami cieplnymi) wraz z termomodernizacją. W wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja CO2 na poziomie 61,24%, PM10 na poziomie 98,44% oraz oszczędność energetyczna na poziomie 61,30% dla energii końcowej.

Szczegółowy zakres projektu:

  • Zabudowa nowego systemu grzewczego opartego o ciepło sieciowe, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. oraz adaptacja pomieszczeń na węzeł cieplny.
  • Wymiana opraw oświetleniowych w częściach wspólnych budynków na energooszczędne.
  • Ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych strychów poprzez przyklejenie wełny mineralnej.
  • Ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym poprzez ułożenie wełny mineralnej z częściowym wykonaniem podłogi.
  • Ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą poprzez przymocowanie do stropu wełny mineralnej.
  • Wymiana drewnianych okien klatek schodowych, mieszkań, piwnic i strychów na okna drewniane. Okna wyposażone w nawiewniki okienne ciśnieniowe.
  • Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych na drzwi drewniane.
  • Renowacja i naprawy zewnętrznych elementów architektonicznych.
  • W obiekcie przy ul. Mickiewicza 10 planowane jest zastosowanie OZE poprzez zabudowę pompy ciepła c.w.u.

Cel projektu:

Głównym i bezpośrednim celem niniejszego projektu jest poprawa efektywności energetycznej regionu i zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych
w sektorze mieszkalnictwa komunalnego poprzez głęboką, kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Przewiduje się likwidację pieców kaflowych opalanych paliwem stałym
i przyłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Likwidacja pieców opalanych paliwem stałym znacznie zmniejszy emisję zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, w szczególności pyłu PM10 – o ponad 98%, zaś emisji CO2 na poziomie 61,24%. 

Projekt obejmuje budynki w następujących lokalizacjach:

Hallera 1, Hallera 2, Hallera 3, Hallera 4, Hallera 5, Hallera 6, Hallera 7, Hallera 8, Hallera 9, Hallera 10, Hallera 11

Kombatantów 1, Kombatantów 2, Kombatantów 3, Kombatantów 4, Kombatantów 5, Kombatantów 6, Kombatantów 7, Kombatantów 9

Mickiewicza 1, Mickiewicza 4, Mickiewicza 5, Mickiewicza 6, Mickiewicza 7, Mickiewicza 8, Mickiewicza 9, Mickiewicza 10, Mickiewicza 11

Szkolna 1

Wolności 5, Wolności 7, Wolności 9.

Efekty projektu:

Szacowany roczny spadek emisji CO2 – 1680 t/rok

Stopień redukcji PM 10 – 16,01203 t/rok

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 32 szt.

Liczba gospodarstw domowych objętych projektem – 205.

Realizacja nastąpi po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim i potrwa około dwóch lat.

zdjęcia z konferencji prasowej dotyczącej planowanej termomodernizacji osiedla Familoków